Zestawienia bibliograficzne

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z zestawieniami bibliograficznymi w zakresie tematów wymienionych poniżej (alfabetycznie). Pliki do pobrania są w formacie pdf.


lista zaktualizowana 30.03.2211 listopada - Narodowe Święto Niepodległości scenariusze uroczystości szkolnych

Absencja szkolna

Adaptacja dziecka do przedszkola

Aktywne formy wykorzystania wolnego czasu

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Angielski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Animaloterapia

Anoreksja i bulimia

Arteterapia - choreoterapia, dramaterapia, filmoterapia

Arteterapia - muzykoterapia, rytmikoterapia

Aspiracje młodzieży

Asystent rodziny

Autoagresja, samouszkodzenie

Autorytet w wychowaniu i zachowaniu

Autyzm

Autyzm i zespół Aspergera - literaura dla rodziców i opiekunów

Awans zawodowy nauczyciela

Bezpieczeństwo dziecka

Biblia na lekcjach języka polskiego

Biblioterapia

Biblioterapia - scenariusze zajęć

Coaching, mentoring, tutoring

Cukrzyca

Cyberprzemoc

Cyfrowy tubylec w szkole

Czytanie ze zrozumieniem

Czytelnictwo

Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych

Dojrzałość szkolna

Dopalacze

Dopalacze i inne używki

Dorosłe dzieci alkoholików

Depresja psychiczna

Diagnoza psychopedagogiczna

Dziecko w sytuacji rozwodu

Dzień Matki

Dla niepodległej

Domy Pomocy Społecznej

Doradztwo zawodowe

Dyskryminacja i przemoc wobec kobiet

Dyskryminacja i przemoc wobec osób niepełnosprawnych

Dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych - ageizm

Dyskryminacja i przemoc ze względu na orientację seksualną

Dyskryminacja rasowa i etniczna

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia

Dzieci i młodzież niedosłysząca i niesłysząca

Dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma

Dzieci inne - mózgowe porażenie dziecięce

Dziecko sześcioletnie w szkole

Dziecko z FAS w szkole i w domu

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu

Dziecko z zespołem Downa

Dzień nauczyciela

Dzień Ojca

Dyskalkulia

Edukacja domowa

Edukacja dorosłych

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja matematyczna przedszkolaka

Edukacja matematyczna w nauczaniu początkowym

Edukacja teatralna

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia

Empatia - współodczuwanie

Escape room w edukacji

Etyka zawodu nauczyciela

Film w edukacji i edukacja filmowa

Fonoholizm

Frazeologia, czyli twardy orzech do zgryzienia

Gdy odchodzi ktoś bliski

Gerontologia - starzenie się człowieka

Gimnastyka korekcyjna

Graffiti, street art

Gry komputerowe

Gry planszowe w nauczaniu i wychowaniu

Hazard

Hejt, mowa nienawiści

Henryk Sienkiewicz

Humanizm

Humor w edukacji

Integracja sensoryczna

Internet jako narzędzie edukacyjne

Interwencja kryzysowa

Ja i mój zawód

Jak być dobrym rodzicem

Jak się uczyć, by się nauczyć

Jak zachęcić uczniów do czytania

Jan Paweł II

Jan Paweł II - scenariusze zajęć

Jan Twardowski - poeta humoru i nadziei

Jąkanie - emocje, które przeszkadzają mówić

Języki obce w przedszkolu

Juliusz Słowacki

Kara i nagroda w wychowaniu

Katyń 1940

Kicz

Koła zainteresowań

Komiks

Komunikacja interpersonalna w edukacji

Koncentracja uwagi

Konkursy czytelnicze

Konstytucja 3 Maja - scenariusze imprez rocznicowych

Konsumpcjonizm, zakupoholizm

Krytyczne myślenie

Krzyżówki jako forma popularyzacji czytelnictwa

Kształcenie na odległość

Lem - pisarz z gwiazd

Logopedia - z problematyki terapii mowy

Logopedia - z zagadnień wspomagania dzieci

Manipulacja, psychomanipulacja

Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Maria Montessori i jej metoda

Motywowanie do nauki

Mutyzm

Myślenie twórcze

Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Niepełnosprawni są wśród nas

Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność

Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i przeciwdziałanie

Nieśmiałość

Nowe zagrożenia

Nowy uczeń w klasie

Ocenianie kształtujące

O dziedzictwie kulturowym z dziećmi i młodzieżą

Olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach - bajkoterapia

Opuszczeni - dzieci ulicy

Osobowość nauczyciela

Otyłość i nadwaga

Papieroplastyka

Pedagog szkolny

Pedagogika Marii Montessori

Poczucie własnej wartości

Praca kuratora

Praca z dzieckiem trudnym

Prawa dziecka

Problematyka samobójstw wśród młodych ludzi

Przemoc domowa

Przemoc i agresja w szkole

Przezwyciężanie problemów uczniów po pandemii

Przyjęcie w poczet czytelników

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w zbiorach Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

Reklama w życiu dziecka

Rodzina zastępcza

Rola ojca w wychowaniu

Rozwijanie kompetencji cyfrowych

Rozwijanie kreatywności uczniów

Rozwój zawodowy dzieci i młodzieży

Rysunki dzieci

Ryszard Kapuściński - cesarz reportażu

Samorządność uczniowska

Samotność dziecka

Socjalizacja, czyli uspołecznianie

Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

Starość jako pozytywny etap życia

Strach ma wielkie oczy

Stres ucznia - jak potwora uczynić przyjacielem

Świetlica sojusznikiem szkoły

Telewizja - problem wychowawczy

Terapia zajęciowa

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczymy nowocześnie - WebQuest

Wagary

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wielkanoc

Więź rodzinna

Wiosna tuż tuż...

Wizerunek biblioteki - działania marketingowe

Wolontariat

Wpływ gier i zabaw na rozwój dziecka

Wspieranie wychowawców szkół - bezpieczna szkoła

Współpraca z rodzicami

W świecie uczuć i emocji

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości - altruizm i prospołeczność

Wychowanie do wartości: dobro i piękno

Wychowanie do wartości: godność, szacunek

Wychowanie do wartości: kształtowanie postaw obywatelskich

Wychowanie do wartości: ku mądrości

Wychowanie do wartości - miłość i pedagogika serca

Wychowanie do wartości - o patriotyzmie w szkole

Wychowanie do wartości - uczciwość

Wychowanie do wartości - prawda i sprawiedliwość

Wychowanie do wartości - szczęście

Wychowanie do wartości - wokół tolerancji

Wychowanie do wartości - wolność i odpowiedzialność. Wolność w pedagogice

Wychowanie do wartości - życ w przyjaźni, mieć przyjaciół

Wychowanie do wartości - wychowanie dla pokoju

Wychowanie seksualne

Wychowawcza rola biblioteki

Wypalenie zawodowe

Zabawka w życiu dziecka

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia okresu dorastania

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zakończenie roku szkolnego

Z Andersenem w przedszkolu i w szkole

Zarządzanie szkołą

Zarządzanie wiedzą

Z Baczyńskim na lekcji

Zdalne nauczanie

Zdolne dziecko

Z Dostojewskim nie tylko na lekcji

Zespół ADHD

Zespół Aspergera

Z Herbertem na lekcji

Z Joanną Kulmową w przedszkolu i w szkole

Z Julianem Tuwimem w przedszkolu i szkole

Z Marią Konopnicką w przedszkolu i w szkole

Z Miłoszem na lekcji

Z Norwidem na lekcji

Z Reymontem na lekcji

Z Tadeuszem Różewiczem na lekcji

Z Wandą Chotomską na lekcji

Z Wisławą Szymborską nie tylko na lekcji