Powiat Iławski/Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, jako Beneficjent, realizuje projekt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” - KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE IŁAWSKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


Realizacja projektu zakłada poprawę jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem Szkół i Przedszkoli w Powiecie Iławskim poprzez wdrożenie nowoczesnego systemy wspomagania rozwoju oświaty, nakierowanego na pracę ze szkołą, służącego wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganiu w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2014 do 31.08.2015. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 31 Szkół i Przedszkoli z terenu Powiatu Iławskiego.


Głównym celem projektu jest:

PODNIESIENIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE IŁAWSKIM POPRZEZ STWORZENIE ROCZNYCH PLANÓW WSPOMAGANIA SPÓJNYCH Z ROZWOJEM SZKÓŁ W OBSZARACH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA


Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych:

 • Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami Szkół i Przedszkoli z terenu Powiatu Iławskiego poprzez wdrożenie 62 Rocznych Planów Wspomagania Szkół i Przedszkoli

 • Wzrost kompetencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu Powiatu Iławskiego, które przystąpiły do projektu, w zakresie diagnozy potrzeb w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z oceny procesu doskonalenia

 • Poprawa współpracy między szkołami i przedszkolami poprzez organizację czterech tematycznych sieci współpracy i doskonalenia

 • Wzrost współpracy pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Biblioteką Pedagogiczną a Szkołami i Przedszkolami w Powiecie Iławskim w obszarze realizacji wspomagania prowadzonego na podstawie ofert doskonalenia i działań realizowanych w ramach sieci współpracy i doskonalenia


Zakładane cele mają zostać osiągnięte w wyniku wdrożenia w ramach projektu działań obejmujących:


REALIZACJĘ CYKLU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI


W ramach zadania każda ze Szkół/Przedszkoli będzie miała przydzielonego Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE), który będzie pracował na rzecz Szkoły/Przedszkola w ramach realizowanego w powiecie projektu. Głównym zadaniem SORE będzie wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji Rocznego Planu Wspomagania zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia, w tym zwłaszcza przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i skonstruowanie Rocznego Planu Wspomagania.

W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania zostaną przeprowadzone warsztaty, szkolenia i konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli w obrębie wybranych ofert doskonalenia.


TWORZENIE SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA


W ramach zadania zostaną utworzone cztery tematyczne Sieci współpracy i samokształcenia. Sieci to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania Szkół. W ramach projektów wdrożeniowych w powiatach powstaną sieci przedmiotowe lub problemowe, które mogą być adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów Szkół/Przedszkoli

Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

Pracami każdej sieci będzie kierował koordynator sieci, do jego zadań należeć będzie zwłaszcza:

 • przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,

 • organizacja spotkań w ramach realizacji zaplanowanych działań

 • moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej


UTWORZENIE I ORGANIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA (PPW)


W ramach zadania zostanie opracowany i wdrożony Powiatowy Plan Wspomagania (PPW). PPW to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu Iławskiego. PPW jest spójnym programem łączącym Roczne Plany Wspomagania wszystkich szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie.

Powiatowy Programu Wspomagania będzie zawierał zwłaszcza:

 • wnioski z diagnozy potrzeb Szkół/Przedszkoli uczestniczących w projekcie, sformułowane w Rocznych Planach Wspomagania przygotowanych przez SORE

 • wskazanie tematów, z uwzględnieniem podziału na typy Szkół/Przedszkoli,
  i harmonogramu wdrażania rocznych planów wspomagania

 • wskazanie tematów sieci wybranych przez powiat wraz z uzasadnieniem ich wyboru

 • wykaz sieci wskazanych przez szkoły i przedszkola, których powiat nie będzie realizował

 • źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania
  w Szkołach/Przedszkolach oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia

 • szczegółową analizę posiadanych zasobów

 • opracowanie koncepcji funkcjonowania kompleksowego wsparcia Szkół/Przedszkoli

 • opracowanie narzędzi do monitorowania poziomu wdrażania PPWBeneficjent/Biuro Projektu:

Powiat Iławski/Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

14-200 Iława, ul. Kopernika 8a

tel.: (89) 649 24 35